Π.Ο.Α.Σ. Λογότυπο

Επικοινωνία

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αριθμ. εγκρ. αποφ. 7561/2002 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ

Πειραιώς 4, 6ος Όροφος, 10431, Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 210 5237063, Τηλέφωνο/Fax: +30 210 523706

URL: www.poas.gr, Ε-mail: poas@poas.gr